Les activitats de matemàtiques d'aquesta pàgina estan dirigides a Secundària i Batxillerat.

Antonio Rodriguez

 

 

Recta
 • Recta Afí1 (3r ESO construeix la recta a partir d'una taula de punts.)
 • Recta Afí 2 (3r ESO Estudi del pendent i l'ordenada a l'origen)
 • Recta Vectorial (1r BAT formació de la recta a partir del vector director i un punt)
 • Equacions i sistemes (3r ESO explica els passos per resoldre equacions i sistemes)

F. Quadràtiques:

 • Paràbola (4r ESO estudi de la gràfica de la paràbola en funció dels seus coeficients)
 • F. Quadràtiques (1r BAT formació de la el·lipse la hipèrbole i la paràbola a partir de las seves definicions)

Pitagores (3r ESO: demostracions geomètriques del Teorema de Pitàgores)

Fraccions (2n ESO Representació gràfica d'una fracció)

Funcions

 • Defin.Derivada (1r BAT estudi de la definició de derivada i de la recta tangent en una gràfica)
 • Derivada-Integral (1r i 2n BAT formació de la derivada i de la primitiva d'una funció) (no disponible)
 • Concavitat (2n BAT estudi de la concavitat i de la convexitat amb un exemple) (no disponible)
 • Tf. funcions (1r BAT translacions, dilatacions, contraccions d'una funció i les seves fórmules) (no disponible)
 • Inversa (2n BAT estudi de la derivada de la funció inversa)
 • Optimització (2n BAT un estudi de la optimització en 3 exemples)

Combinatòria

 • Com-Var (3r ESO Formació de totes les variacions i combinacions d'un grup d'elements)
 • Hexàgon (3r ESO un exemple de combinacions tots els triangles que es poden formar amb els vèrtex d'un hexàgon)
 • Llançar dau (ESO i BAT una simulació de llançament de daus)

Vectors (no disponible)

 • Vectors ( ESO formació de vectors en coordenades cartesianes o en forma módul-angle)
 • Sum. Vect. ( ESO les operacions suma i resta de forma geométrica amb els vector)
 • Comb. Lin.(2n BAT les combinacions lineals amb vectors)

Transformac.

 • Semblança (3r ESO estudi de la semblança de triangles)
 • Moviments (4r ESO moviments al pla: gir simetria, translació..)

Factorització

 • Nombres (2n ESO descomposició factorial dels nombres m.c.d. i m.c.m.)
 • Polinomis (1r BAT regla de Ruffini factorització d'un polinomi)

Trigonometria

 • Circumferència (4r ESO i 1r BAT raons trigonométriques d'un angle en els diferents quadrants)
 • Func.Trigonom. (1r BAT formacio de les gràfiques de les funcions trigonomètriques) (no disponible)