Els continguts lingüisticotextuals són els elements que ens cal conèixer, comprendre i saber aplicar per produir textos orals i escrits amb correcció, coherència i cohesió. Són aprenentatges gramaticals que abasten els tres nivells de la llengua: la paraula, la frase i el text.

Aquest bloc consta de cinc apartats amb itineraris específics:

  • Morfologia. Hi podràs estudiar els elements de què es compon la paraula, les formes que adopta i les classes de paraules.
  • Sintaxi. Es compon d'itineraris que mostren com es relacionen les paraules entre si per formar frases amb sentit.
  • Llengua i comunicació. En aquest apartat podràs treballar les modalitats de l'oració i el text.
  • Lèxic. És un apartat dedicat als diferents aspectes relacionats amb el bagatge lèxic.
  • Ortografia. Aquí podràs estudiar i practicar les normes bàsiques que regeixen l'escriptura.

Treballant aquests itineraris podràs assolir un bon domini de la llengua. Consultant-los, resoldràs fàcilment els dubtes que apareguin a l'hora de produir tot tipus de textos.