El material d'autoaprenentatge de llengua catalana que presentem a continuació va adreçat a l'alumnat que vol adquirir els coneixements lingüístics corresponents al nivell de suficiència, equivalent al nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a les llengues: aprendre, ensenyar, avaluar.


Aprendre llengua és molt més que aprendre'n la seva gramàtica, és també aprendre a produir i comprendre molts tipus de textos. És per això que aquest material aborda les dues qüestions d'una manera interelacionada i que s'estableixen sovint vincles entre continguts.


L'enfocament didàctic d'aquests materials permet aprendre d'una manera autònoma. L'aprenent parteix d'uns coneixements previs des d'on construirà el seu aprenentatge,  té un paper actiu i pot triar per on vol començar a treballar, en funció de les seves necessitats.

Aquest material s'estructura en tres eixos: gèneres textuals, patrons discursius i continguts lingüisticotextuals. Aquest darrer eix es compon a més de diversos apartats: morfologia, sintaxi, llengua i comunicació, lèxic i ortografia.

Les unitats de treball s'anomenen itineraris, ja que guien i donen pautes a l'usuari per avançar en l'aprenentatge de cada tema.

  • En els itineraris dels dos primers eixos -gèneres i patrons- s'elaboren textos a partir de l'anàlisi de models, i aplicant els processos de planificació, producció i revisió textual.
  • En els itineraris lingüísticotextuals els continguts es treballen d'una manera pràctica.
Entre les activitats de cada itinerari, n'hi ha que tenen la icona activitat oberta. Per a aquestes activitats, no es proporciona cap solució. Per tenir-ne una correcció, cal disposar d'un tutor o tutora a qui enviar-li l'activitat. Hi ha institucions que disposen d'un servei de tutoria per a aquest material.