formulacioTeoria i pràctica de formulació de química inorgànica: òxids, hidrurs, peròxids, sals binàries, àcids,...