SumesActivitat per a sumar i restar nombres enters segons colors de les fletxes.