Clica la paraula PLOT seguit de la funció que es vol representar (els exponents s'han d'escriure amb el sombreret "^"). Per exemple: