Clica la paraula DERIVATIVE seguit de la funció que es vol derivar(els exponents s'han d'escriure amb el sombreret "^"). Per exemple: